Βήμα 1o: Μόλις ανοίξουν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

 • Συνεννοείστε με ένα μέλος ΔΕΠ το οποίο θα είναι ο επιβλέπων της πρακτικής σας άσκησης.
 • Καταθέτετε στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 12:00-13:30 τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση καταγράφοντας με σειρά προτίμησης τους φορείς/εταιρείες στους οποίους θα θέλατε να απασχοληθείτε
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας

   

  Η επιλογή των φοιτητών για τις διατιθέμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης γίνεται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο, ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν του το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Α) που έχει συγκεντρώσει επιτυχώς  ο φοιτητής μέχρι το τρέχον εξάμηνο φοίτησης (Ν) κατά την ημέρα της επιλογής, σε συνδυασμό με τον  μέσο όρο βαθμολογίας (Β) στα μαθήματα που έχει εξεταστεί επιτυχώς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και το τρέχον έτος φοίτησης (n).

   

  Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) :             ΤΒ = 0.5 x (A-30(N-7))  +  B - 30 (n-4)

   

  Η τιμή του Α προφανώς θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 120. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή θα γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα.

   

  'Εχετε δικαίωμα ενστάσεων 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ.

 

Βήμα 2o: Αν επιλεγείτε για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

 • Ενημερώνετε την εταιρεία να "ανοίξει" τη θέση την οποία ενδιαφέρεστε να καταλάβετε.

 • Βρίσκετε τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ σας. Για ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ βρίσκεται από εδώ: https://apps.ika.gr/eIKARegistryNum/. Οι άλλοι θα πρέπει να πάτε σε ένα κατάστημα ΙΚΑ με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
  1. αντίγραφο ταυτότητας (παρουσία πρωτοτύπου)
  2. ένα πιστοποιητικό γέννησης,
  3. τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης σας (ΑΜΚΑ). Το ΑΚΜΑ σας μπορείτε να το εκτυπώσετε από εδώ: https://www.amka.gr/AMKAGR/ συμπληρώνοντας τη φόρμα.
  4. παραστατικό της εφορίας όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ σας και φωτοτυπία αυτού

 

Βήμα 3o: 1 μήνα -20 μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης

 • Έρχεστε προκειμένου να συμπληρώσουμε το «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» σε τέσσερα αντίγραφα.

 • Παίρνετε τα συμφωνητικά για να υπογραφούν από τον εκπρόσωπο της εταιρείας/φορέα. ΠΡΟΣΟΧΗ τα συμφωνητικά πρέπει να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες ενώ κάτω από την υπογραφή πρέπει να αναγράφεται το όνομα του υπογράφοντα καθώς και η θέση του στην εταιρεία/φορέα. 

 

Βήμα 4o: Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης

 • Συγκεντρώνετε στοιχεία από την εμπειρία σας στην εργασία, για την συγγραφή αναλυτικής γραπτής έκθεσης, που οφείλετε να καταθέσετε στο Τμήμα στο τέλος της Πρακτικής σας Άσκησης καθώς και για την παρουσίαση σχετικού σεμιναρίου.

 

Βήμα 5o: Συμπλήρωση εντύπων για να πληρωθείτε

 • Μετά το πέρας της πρακτικής σας άσκησης θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα: 

  1. Πιστοποιητικό Γραμματείας Ενεργού Φοιτητή
  2. Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου Τράπεζας που να φαίνεται ότι είναι πρώτος/η δικαιούχος
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: (αυτό υπογράφεται από αυτόν που υπέγραψε τη σύμβασή σας αλλά μπορεί να υπογραφεί επιπροσθέτως και από αυτόν που σας επέβλεπε στην εταιρεία - αν είναι διαφορετικός)
  4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΗ: (αυτό υπογράφεται από αυτόν που υπέγραψε τη σύμβασή σας αλλά μπορεί να υπογραφεί επιπροσθέτως και από αυτόν που σας επέβλεπε στην εταιρεία - αν είναι διαφορετικός)
  5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ: αυτό συμπληρώνεται από εσάς με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας λακωνικά (1-2 γραμμές ανά μέρα) και υπογράφεται από την εταιρεία. ΠΡΟΣΟΧΗ κάθε μήνας ξεκινάει από την αρχή (σε νέο έγγραφο) (αυτό υπογράφεται από αυτόν που υπέγραψε τη σύμβασή σας αλλά μπορεί να υπογραφεί επιπροσθέτως και από αυτόν που σας επέβλεπε στην εταιρεία - αν είναι διαφορετικός)
  6. ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: αυτό συμπληρώνεται και υπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ το οποίο είναι ο επιβλέπων της πρακτικής σας άσκησης
  7. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: τις πρώτες 4 σελίδες τις συμπληρώνετε και τις υπογράφετε. Μετά αρχίζει η ουσιαστική έκθεση πεπραγμένων για την οποία σας δίνονται μέσα στο έγγραφο κάποιες οδηγίες τις οποίες δεν τις συμπεριλαμβάνετε στο τελικό σας κείμενο. Μπορείτε να την γράψετε σε άλλο αρχείο απλώς χρησιμοποιείστε το εξώφυλλο και ακολουθείστε τις οδηγίες. 
  8. Δελτία εισόδου και εξόδου Πρακτικής Άσκησης, αφού έχουν υποβληθεί, εκτυπωθεί και υπογραφεί (http://microdata.upatras.gr/)
  9. Απογραφικό στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (http://apografi.upatras.gr/